தெளிவான குறிக்கோளும் தன்னம்பிக்கை உங்களிடம் இருந்தால்…

தெளிவான குறிக்கோளும் தன்னம்பிக்கை உங்களிடம் இருந்தால் வெற்றி நிச்சயம் – Dr. Ashwin Vijay

Source : Strength India Movement

தங்கள் கருத்துக்களை இங்கே எழுதவும்..

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s