அவ்வப்போது ஏற்படும் வலிகளை அசட்டை செய்ய வேண்டாம்

தலைவலி,நெஞ்சுவலி,பல்வலி போன்ற பல்வேறு பொதுவான வலிகள் நம் எல்லோருக்கும் ஏற்படுவதுண்டு. போகிற போக்கில் நாம் அவற்றை புறக்கணித்துவிட்டு செல்வதுண்டு. ஒருசில வலிகள் நோயின் அறிகுறிகளாக இருப்பதில்லை. அஞ்சத்தக்கதைக் கண்டு அஞ்சாதிருப்பது அறியாமையாகும், அஞ்சத் தக்கதைக் கண்டு அஞ்சுவதே அறிவுடையவரின் தொழிலாகும் என்பது வள்ளுவன் வாக்கு. எனவே எல்லா அறிகுறிகளையும் புறக்கணிப்பது அறிவற்ற செயலாகும். காக்கை தன்னைவிட வலிய கோட்டானைக் கூட பகலில் வென்றுவிடும், அதுபோல் சரியான நேரத்தில் நோயின் அறிகுறியைக் கண்டு பரிசோதனை செய்தால் நோயை முதலில்… Read More அவ்வப்போது ஏற்படும் வலிகளை அசட்டை செய்ய வேண்டாம்

Rate this: